1. Algemeen.

Tenzij uitdrukkelijk anders en schriftelijk bepaald, brengt het afsluiten van een overeenkomst en/of het plaatsen van een order bij

PERIACTES van rechtswege de aanvaarding mee van onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden. Tenzij PERIACTES uitdrukkelijk en
schriftelijk een afwijking heeft aanvaard, hebben voornoemde algemene voorwaarden de bovenhand op die van medecontractanten.

De specificaties, hoeveelheden en prijzen opgegeven in het bestek evenals de bijgevoegde tekeningen en grafieken houden geen enkele
verbintenis van PERIACTES in met betrekking tot de details van de uitvoering van het project.

De offertes en prijzen worden altijd ZONDER verbintenis verstrekt.
In geval van onlineverkoop aanvaardt de klant afstand te doen van de bepalingen van artikel 7, §1, 8°, evenals van artikels 8, §1, 9 en 10 van
de wet betreffende bepaalde juridische aspecten van de diensten van de informatiemaatschappij.

2. Projectbestek.

Het opstellen van een installatieproject van welke aard ook wordt aan onze klanten gefactureerd op basis van een forfaittarief van 75 €
per uur exclusief btw.

Als de klant het project vervolgens aanvaardt en dus een order plaatst, wordt de aldus betaalde som beschouwd als een in mindering te
brengen voorschot op het voor het project verschuldigde bedrag.

3. Werken in regie.

Werken in regie worden gefactureerd op basis van een forfaittarief van 90 € per uur exclusief btw.

Voor elke realisatie die met hoogdringendheid of buiten de gewone werkuren (d.w.z. ‘s avonds na 18.00 u, tijdens het weekend en/of op
feestdagen) moet worden uitgevoerd, wordt voornoemd tarief met 50% verhoogd.

4. Verplaatsingen.

De verplaatsingskosten voor werken in regie zijn ten laste van de klant en worden als volgt gefactureerd:

  • – 25 € exclusief btw binnen de Brusselse agglomeratie
  • – buiten deze perimeter wordt een supplement van 0,50 € per km exclusief btw aangerekend.

5. Bestellingen en verkoop.

Elke bestelling verbindt de koper definitief door zijn handtekening op de bestelbon.

6. Termijnen.

De leveringstermijnen zijn te goeder trouw door PERIACTES geschat. Ze worden ter informatie opgegeven en zijn dus geen bindende
voorwaarde voor de levering van goederen of de dienstverlening. De termijnen op de offertes beginnen pas te lopen vanaf de ontvangst
van het verschuldigde voorschot.

Hetzelfde geldt voor de leveringstermijnen van goederen of van diensten waarvoor onderaannemers van PERIACTES een schatting hebben
gemaakt.

Een laattijdige levering geeft in geen geval recht op een schadevergoeding door PERIACTES, tenzij het bestaan van kwade trouw van de
kant van laatstgenoemde kan worden aangetoond.

7. Waarborg en klachten

De garantie op het verkochte materiaal is die van de fabrikant. Een exemplaar van die fabrieksgarantie zal aan de koper worden
overhandigd die verklaart dat dit voor hem volstaat.

In geval van een wijziging door de klant of een derde aan de door PERIACTES uitgevoerde installatie, zal laatstgenoemde het recht hebben
om betaling te eisen voor zijn diensten in geval van een verzoek om de installatie opnieuw te installeren en de klant zal in dat geval niet
langer het recht hebben om zich op de garantie te beroepen.

Om geldig te zijn moeten eventuele klachten per fax of per aangetekend schrijven bij PERIACTES toekomen binnen de vijf werkdagen
volgend op de installatie van het materiaal.

In geval van averij, gebreken of fouten moet de geadresseerde de verzending weigeren.

PERIACTES biedt geen enkele garantie betreffend de kwaliteit, de prestaties of de specifieke kenmerken van software en kan bijgevolg niet
aansprakelijk worden gesteld voor enige directe of indirecte schade die het gevolg is van enige gebrekkige werking van software, zelfs als
PERACTES op de hoogte is gesteld van die gebeurlijke schade. De software wordt ‘als dusdanig’ onder licentie verkocht of gebruikt. Elk
risico verbonden met de kwaliteit of de prestaties ervan is ten laste van de klant. Als na de aankoop zou blijken dat een programma
gebreken vertoont, draagt de klant geheel alleen alle kosten verbonden met het onderhoud, de reparatie of de wijziging van voornoemde
software, evenals de kosten verbonden met de eventuele directe of indirecte schade die eruit zou kunnen voortvloeien.

8. Leveringen.

De leveringen van materiaal gebeuren altijd op de plaats waar dit materiaal uiteindelijk zal worden geïnstalleerd zoals opgegeven op de
bestelbon. Als die plaats niet is vermeld, gebeurt de levering op het thuisadres van de koper. De leveringskosten zijn ten laste van de
koper. PERIACTES behoudt zich het recht voor om de levering van materiaal op te schorten als facturen ten laste van dezelfde koper en
betreffende eerdere bestellingen niet in overeenstemming met de voorziene voorwaarden zijn vereffend.

Tenzij het transport door onze eigen middelen gebeurt of tenzij schriftelijk anders is bepaald door PERIOACTES, vindt het transport van
het materiaal steeds plaats op risico van de klant vanuit onze magazijnen, ongeacht de plaats en/of modaliteiten van de levering.

PERIACTES staat niet in voor derden noch voor onvoorziene gevallen of gevallen van overmacht. Het materiaal wordt gedurende het
transport slechts voor rekening van de klant door PERIACTES verzekerd indien deze dit schriftelijk heeft aangevraagd, op kosten van de
klant. Bij gebrek aan aanvaarding van het materiaal door de klant bij de levering, is PERIACTES gerechtigd om de verkoop van rechtswege
als ontbonden te beschouwen; in dat geval zal de klant aan PERIACTES een forfaitaire en onherleidbare schadevergoeding van 60% van het
bedrag van de verkoop verschuldigd zijn.

9. Betaling.

Voorafgaand aan elke levering dient een voorschot op de aankoop van het materiaal te worden betaald. Dit voorschot bedraagt 25% van
het totaalbedrag (inclusief btw) van het bestelde materiaal.

Betaalde voorschotten kunnen in geen geval worden beschouwd als waarborgsommen en bieden geen enkele mogelijkheid tot herroeping.
Alle facturen zijn betaalbaar op de FORTIS-rekening van de bvba PERIACTES : 001-2930386-92 ten laatste op het einde van de maand van
hun uitgifte.

Vanaf hun vervaldag zal er van rechtswege een conventionele interest verschuldigd zijn van 1% per maand zonder enige aanmaning of
voorafgaande ingebrekestelling.

De emissie of aanvaarding van een cheque of wisselbrief staat niet gelijk met een betaling: de cheques en wisselbrieven worden slechts
onder voorbehoud van inning aanvaard.

Deze emissie of aanvaarding brengt evenmin schuldvernieuwing of afwijkingen op onderhavige algemene voorwaarden mee met inbegrip
van het bevoegdheidsbeding.

In geval van niet-betaling van één van onze facturen binnen de dertig dagen van hun vervaldag, wordt het resterende bedrag automatisch
en van rechtswege verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding van 15% met een minimum van 75 €. Deze schadevergoeding stemt
overeen met de verhoging van onze algemene kosten.

Ontstentenis van betaling van een factuur op de vervaldag geeft ons het recht om elke interventie op te schorten en om elke
overeenkomst, transactie of afspraak met de klant die te laat betaalt van rechtswege te ontbinden en dit van zodra deze laatste heeft
verzuimd om de verschuldigde bedragen te betalen binnen de 15 dagen na verzending per aangetekend schrijven van een laatste
ingebrekestelling.

10. Annulering van een bestelling.

Als de koper een bestelling annuleert voor de aanvang van de levering, behoudt PERIACTES zich het recht voor om, naar eigen
goeddunken, ofwel de betaling van de prijs verder af te dwingen, ofwel de bestelling te ontbinden op voorwaarde van betaling van een
onherleidbare forfaitaire schadevergoeding, gelijk aan 30 % van de prijs van de waarde van de bestelling exclusief btw, als schadeloosstelling
voor de geleden schade.

11. Terugzending van koopwaar.

Geen enkele koopwaar mag worden teruggestuurd zonder de uitdrukkelijke schriftelijke instemming van bvba PERIACTES of van de
fabrikant, waarbij die instemming geen enkele erkenning impliceert.

12. Eigendomsvoorbehoud.

Elke verkoop door de bvba PERIACTES is onderworpen aan een eigendomsvoorbehoud ten gunste van de verkoper.

De eigendomsoverdracht van de koopwaar die onder onderhavige overeenkomst valt is afhankelijk van de betaling van de volledige prijs.

Maar de overdracht van de risico’s is ten laste van de koper vanaf de terbeschikkingstelling van de koopwaar.

De bvba PERIACTES beschikt van rechtswege over de mogelijkheid om de eigendom van de koopwaar op te eisen zonder enige
ingebrekestelling of bijzonder procedure in geval van ontstentenis van betaling op enige vervaldag, faillissement of concordaat evenals in
geval van neerlegging van de boeken door de koper of in geval van een voorlopige opschorting van vervolging.

De opeising leidt van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling tot de ontbinding van de verkoopsovereenkomst. Ter
vergoeding van de geleden schade bij terugname van de koopwaar die onder de verkoop valt, wordt overeengekomen dat we als
schadevergoeding en intresten alle door de koper gestorte voorschotsommen ten bedrage van 30% van de totale leveringsprijs behouden.

13. Aansprakelijkheid.

PERIACTES is uitsluitend aansprakelijk voor het eigen bedrog of de eigen zware fout en niet voor het bedrog of de zware fout van haar
aangestelden of opdrachtgevers.

PERIACTES kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die het gevolg is van een verborgen gebrek in de
computerconfiguratie van de klant.

PERIACTES kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor zogeheten indirecte schade zoals, maar niet beperkt tot, gegevensverlies,
machinewachttijd, financieel of commercieel nadeel, winstderving, verhoogde algemene kosten, verstoring van de planning.

Indien enig rechtsmiddel gegrond zou worden geacht op basis van een gerechtelijke beslissing met kracht van gewijsde en tegen
PERIACTES zou kunnen worden uitgeoefend in het kader van onderhavige overeenkomst, blijft de aansprakelijkheid van PERIACTES nog
altijd beperkt tot de prijs van de bestelling exclusief btw voor alle rechtsmiddelen samen.

14. Bevoegdheid.

Alleen de Belgische wetgeving is van toepassing op de overeenkomsten waarin PERIACTES optreedt als partij.

In geval van geschillen zijn alleen de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel bevoegd, zelfs indien er meerdere
verweerders zijn of in geval van een oproep in vrijwaring.

15. Wijziging van de algemene voorwaarden.

PERIACTES behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen. Deze wijzigingen zijn inroepbaar
tegenover de klanten vanaf de achtste dag dat zij hiervan in kennis zijn gesteld.