Wettelijke informatie

Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

De website die u bezoekt is een website die toebehoort aan de bvba PERIACTES met maatschappelijke zetel te 1050 BRUSSEL, Hippodroomlaan 147, btw-nummer BE0429.133.146., ondernemingsnr. 0429.133.146 (e-mail : admin@periactes.com; tel. +32 2 649.80.89. ; fax +32 2 648.27.22.)

De behandeling van de persoonsgegevens betreffende deze website zijn onderworpen aan de Belgische wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, zoals gewijzigd door de wet van 11 december 1998 tot omzetting van de richtlijn 95/46/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrij verkeer van deze gegevens.

Elke persoonlijke informatie die aan PERIACTES wordt overgemaakt zal worden bewaard in de bestanden van deze laatste. Deze informatie zal uitsluitend worden gebruikt teneinde u de gevraagde dienst te leveren en u te informeren betreffende de promoties van onze partners en van de op de site aangeboden diensten. PERIACTES bewaart enkel de persoonsgegevens die u ons overmaakt per e-mail of middels elk ander middel, waaronder onder meer de voornamen, de namen, het postadres en e-mailadressen. Hierdoor aanvaardt u dat PERIACTES deze gegevens verzamelt, bewaart en/of gebruikt voor de doeleinden, hierboven uiteengezet.

PERIACTES zal geen enkele persoonlijke of individueel identificeerbare informatie verspreiden aan derden zonder uw uitdrukkelijk akkoord. Indien u zich verzet tegen het gebruik door PERIACTES van uw persoonlijke gegevens, nodigen wij u uit om ons hiervan op de hoogte te stellen middels een schrijven gericht aan één van onze contactadressen of middels een e-mail gericht aan sales@periactes.com. In elk geval aanvaardt u, door het gebruik van deze site, het beleid betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer gevolgd door PERIACTES.

Evenwel heeft u overeenkomstig de wet toegang tot de gegevens die u betreffen, alsook het recht om deze te verbeteren. U heeft dan ook de mogelijkheid om, indien u hiertoe verzoekt, kennis te nemen van de gegevens met een persoonlijk karakter die u aangaan, alsook om de eventuele onjuistheden te verbeteren. Indien u deze rechten wenst uit te oefenen, kunt u ons contacteren op het hierboven vermelde adres.

Intellectuele eigendom

De website en zijn inhoud zijn beschermd door het Belgisch recht betreffende de intellectuele eigendom, en meer in het bijzonder door de Benelux-conventie aangaande intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen), de wet op
de auteursrechten en aanverwante rechten, de wet tot bescherming van gegevens en de wet betreffende de bescherming van computerprogramma’s.

Alle teksten, tekeningen, foto’s, films, grafieken, ontwerpen of elk ander grafisch element van deze website zijn beschermd door de intellectuele eigendomsrechten, waaronder onder meer het auteursrecht. Deze rechten zijn op generlei wijze in
licentie gegeven, noch overgedragen aan derden. Elke kopie, aanpassing, vertaling, bewerking, mededeling aan het publiek, huur of ander gebruik of wijziging, geheel of gedeeltelijk, van deze website onder eender welke vorm en middels eender welk middel, elektronisch, mechanisch of andere, is strikt verboden behoudens in geval van de voorafgaande schriftelijke instemming van de titularis.

Elke inbreuk op deze rechten kan leiden tot burgerlijk- en eventueel zelfs tot strafrechtelijke vervolgingen in overeenstemming met de Belgische wetgeving.

Links naar andere websites

Indien wij u links aanbieden naar andere websites, worden deze links u louter ten informatieve titel aangeboden. Wij raden u aan om, wanneer u deze websites betreedt, aandachtig hun notitie over de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de aansprakelijkheid van hun inhoud te lezen. PERIACTES zal in geen enkel geval verantwoordelijk kunnen worden gesteld voor de inhoud van de websites of de praktijken van de eigenaar of de operator van voornoemde websites.

De technologie en de wetgeving evolueren. Deze beschrijving kan dan ook, in voorkomend geval, worden aangepast door PERIACTES zonder voorafgaande kennisgeving.

Algemene gebruiksvoorwaarden van de website

De dienst is gratis toegankelijk voor elke gebruiker die over een internetaansluiting beschikt. Alle kosten verbonden met de toegang tot de dienst, zowel de kosten voor hardware, voor software als voor internetaansluiting, zijn uitsluitend ten laste van de gebruiker. Hij is als enige verantwoordelijk voor de goede werking van zijn computermateriaal evenals van zijn internetaansluiting.

Bepaalde rubrieken van de site zijn voorbehouden voor de leden na identificatie met hun login en hun wachtwoord.

PERIACTES behoudt zich het recht voor om de toegang tot de dienst eenzijdig en zonder voorafgaande kennisgeving te weigeren aan elke gebruiker die onderhavige algemene gebruiksvoorwaarden niet naleeft.

PERIACTES stelt alle redelijke middelen in het werk om een hoogwaardige toegang tot de dienst te verzekeren, maar is in dit opzicht geenszins door enige resultaatsverbintenis gebonden.

PERIACTES kan bovendien niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet of slecht functioneren van het netwerk of van de servers noch voor enige andere gebeurtenis waarover PERIACTES redelijkerwijs geen controle heeft en die de toegang tot de dienst onmogelijk of van slechte kwaliteit zou maken.

PERIACTES behoudt zich het recht voor om de toegang tot de dienst volledig of gedeeltelijk te onderbreken, tijdelijk op te schorten of te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving, om onderhoudswerken uit te voeren of om enige andere reden, zonder dat die onderbreking enige verplichting doet ontstaan of recht geeft op enige vergoeding.

De op de site van PERIACTES verstrekte informatie is afkomstig van betrouwbaar geachte partners. PERIACTES kan de juistheid of relevantie van deze gegevens echter niet garanderen. De op deze site ter beschikking gestelde gegevens worden dus louter ter informatie aangeboden en kunnen in geen geval beschouwd worden als een advies of een aanbeveling van welke aard ook.

Daarom kunnen PERIACTES noch haar partners aansprakelijk worden gesteld voor fouten die kunnen voortvloeien uit technische of menselijke problemen betreffende de inhoud van aanbiedingen, de producten of de diensten die op de site worden aangeboden (zoals: geldigheidsdatum van een promotie, uitputting van voorraden enz…).

De aansprakelijkheid van PERIACTES kan niet worden ingeroepen in geval van overmacht of voorvallen buiten haar wil.

Bijgevolg kan PERIACTES op geen enkele manier aansprakelijkheid worden gesteld voor het gebruik van de informatie en inhoud die op de hele site wordt aangeboden. De gebruiker staat geheel alleen in voor het juiste en oordeelkundige gebruik van de op de site aangeboden informatie.

De wettelijke gegevens die van toepassing zijn op de inhoud en gegevensoverdracht op en rond de site zijn vastgelegd in het Belgisch recht. In geval van geschillen die niet middels een minnelijke schikking konden worden geregeld, zijn alleen de Belgische rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel bevoegd.

Copyright @ 2019 Periactes, All Rights Reserved